Přeskočit na obsah

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů.

ÚVOD

Spolek Kolo pro život, z.s., IČO: 034 01 707, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61273, (dále jen ,,Spolek“), zpracovává osobní údaje v souvislosti s organizováním seriálu cyklistických závodů Gravel Series. Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“). 

Spolek je ve smyslu Zákona a Nařízení správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v souvislosti s organizací seriálu cyklistických závodů Kolo pro život, tj. zejména za účelem přípravy startovní listiny, startovních čísel, za účelem zpracování výsledkové listiny, vyhlašování a předávání cen, pro statistické účely. V souladu s Nařízením byl společností jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné Spolkem probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na e-mailu gdpr@kolopro.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Spolkem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

1. JAKÉ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje subjektů údajů

Zpracováváme pro :

Kde zpracováváme:

Jméno a příjmení

Registrace do závodu, výsledky závodu

www.gravelseries.cz ,

Adresa

 

www.gravelseries.cz

Pohlaví

Volitelný údaj ve formulářích

www.gravelseries.cz

Datum narození

 

www.gravelseries.cz

Jazyk

Volitelný údaj ve formulářích

 

Měna

Volitelný údaj ve formulářích

 

E-mail

Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem

 

Kontaktní telefon

Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem

 

IČO/DIČ

 

 

Sportovní klub

 

 

Číslo licence ČSC

Identifikace uživatele

 

Telefonní číslo – v případě zranění

Ochrana zdraví

 

 

Registrační číslo

Přiděleno každému závodníkovi ke snadnější identifikaci

 

Obrazové a zvukové záznamy

Reklamní a marketingové účely

sdělovací prostředky, propagační materiály, internet

 

Spolek je rovněž oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace vyplývající z návštěvnosti internetových stránek.

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

Spolek Vaše osobní údaje zpracovává  pro tyto účely :

 • Plnění smluvního vztahu
 • Evidence účastníků v závodech
 • Evidence výsledků v seriálu Kolo pro život
 • Správa uživatelského účtu ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmu návštěvníka internetových stránek
 • Provádění analýz a měření
 • Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
 • Zasílání obchodních sdělení a pro marketingové účely
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku
 • Účetní a daňové účely
 • Reklamní a marketingové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

3. KDY MUSÍME MÍT KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely musíme získat Váš souhlas.

4. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Spolek je oprávněn poskytovat Vaše osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem organizace závodů. Jedná se o tyto kategorie příjemců :

 • Petr Čech Sport, a.s.
 • Poskytovatel časomíry
 • Poskytovatele platebních bran
 • Spoluorganizátoři závodů
 • Hlavní organizátor závodu

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace organizace seriálu závodů Kolo pro život a dále po dobu, po kterou je Spolek povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

6. INFORMACE O PRÁVECH  SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, pak na základě Zákona a Nařízení máte tato práva:

 1. právo vznést u Organizátora námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na gdpr@kolopro.cz,
 2. právo přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným Organizátorem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,
 3. právo požadovat od Organizátora informace o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o zdroji osobních údajů, pokud jsou získávány i z jiných zdrojů, než ode mne, např. z veřejných databází, informaci o způsobu zpracování, případně o profilování, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaší osobu,
 4. pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv udělený souhlas odvolat,
 5. právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte důvodné podezření, že došlo k újmě na Vašich právech či jinému porušení zákona při zpracování Vašich osobních údajů.

Pro realizaci výše uvedených práv využijte emailovou komunikaci info@kolopro.cz nebo  e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů gdpr@kolopro.cz.  Spolek  je oprávněn ověřit v nezbytném rozsahu identitu žadatele.

©  2024 Petr Čech Sport, a.s., všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl